FERMENTSTART® YEM-H – 5 lt

FERMENTSTART® Yararlı – Etkin mikroorganizmalar ( YEM ) Teknolojisi ; Uzun çalışmalar sonucunda kimyasal madde ve ilaç kullanmadan Tarımda YEM-T® % 100 Organik FERMENTSTART® Yararlı-Etkin Mikroorganizmaları geliştirilmişlerdir.

FERMENTSTART YEM-H® Teknolojisi, Yararlı-Etkin Mikroorganizmaların Hayvancılık alanında kullanıldığı teknoloji anlamına gelmektedir.
FERMENTSTART YEM-H®, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır.
• Fotosentez bakterileri,
• Laktik Asit bakterileri,
• Çeşitli Maya Grupları,
• Mantarlar,
• Nitrojen Fikse eden Bakteriler,
• Aktinomisetler .
Yararlı-Etkin Mikroorganizmalar, hem aerobik (oksijen içeren) hem de anaerobik (oksijen içermeyen) ortamlarda yaşayabilen mikroorganizma gruplarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki mikroorganizmalar temelde üçe ayrılır: Bozguncu (Dejeneran) mikroorganizmalar, Yapıcı (Rejenerant) mikroorganizmalar ve Fırsatçı (Nötr veya Opportünist) mikroorganizmalardır. Yararlı-Etkin Mikroorganizmalar yapıcı mikroorganizmalar sınıfına girmektedir. Organik maddelerin bozunmasını (kokuşmasını ya da oksidasyonunu) engelleyip, fermantasyona neden olurlar. Böylece doğayı sağlıklı kılarlar ve birçok biyolojik aktif maddenin, vitaminlerin, doğal hormonların ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlarlar.
Antioksidan maddeler, sadece oksidasyonun zararlarını engellemekle kalmaz, oksidasyonu, bir başka deyişle çürümeyi (ya da kokuşmayı) durdurup maddenin temel yapısına dönüşümünü sağlayabilmektedir.
Bozguncu mikroorganizmalarda ise, yapıcı mikroorganizmalardakinin tam tersi bir durum söz konusudur. Bu mikroorganizmalar doğrudan ya da dolaylı olarak oksidasyonu başlatan maddeler üretirler. Bu da serbest radikalleri yaşatması demektir. Nötr olan fırsatçı mikroorganizmalar, ne yapıcıdır ne de bozguncudur. İki grubun arasında kalmakta oportünist bir tutum sergilemektedir. Yararlı mikroorganizmalar güçlü ise yararlıların tarafında, zararlı mikroorganizmalar güçlü ise onların yanında yer almakta ve güçlü olan gibi davranmaktadır. Belirli bir açıdan bakıldığında, giderek elverişsiz hale gelen tarım alanları ve doğa koşulları, oksidasyonun acımasız bir sonucu olarak görülebilir.
Buradan da anlaşılacağı gibi FERMENTSTART YEM Teknolojisi sadece tarımda faaliyet göstermemekte, birçok alanda uygulanmaktadır. YEM ile genel anlamda her alandaki oksidasyon oluşumu antioksidasyona dönüştürülerek mikroorganizmalar sayesinde engellenmektedir.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEM-H®
YEM-H® Teknolojisi, hayvancılıkta tatmin edici bir sonuç elde etmek için 3 farklı uygulama şekli sunar.5KÜİ
K HAYVANLARI ÜRETİMİ İÇİN UYGULAMALI KILUZ
1. İçme suyuna YEM-H® katılması,
2. Hayvan yemlerine YEM-H® katılması,
3. YEM-H® ile hijyen spreyi.

Hayvan üretiminde YEM-H® Teknolojisinin ek özellikleri
a) YEM-H® ile lagün arıtımı ve kötü kokuların yok edilmesi,
b) Altlık değerlendirme yöntemi ve
c) Hayvan dışkısından organik gübre üretimi

Kötü kokuları yok eder. Koku bileşikleri, örneğin amonyak, hidrojen sülfür, metil merkaptan ve metil sülfür, vb. türevleri genellikle çürütücü organizmaların metabolik faaliyeti sırasında üretilir. YEM-H® kullanımı bu mikropların faaliyetini bastırır ve organik maddenin kokulu bileşikler üretmeden çürümesini sağlar.

Hastalık gelişimini ve salgın hastalıkları engeller. YEM-H® “rekabetçi dışlama” ilkesine (bu ilke ilerde açıklanmaktadır) dayalı olarak patojen mikropların popülasyonu-nu sınırlandırır ve böylece bu mikropların patojenik faaliyetlerini bastırır. YEM-H® buna ek olarak hayvanların genel sağlığında iyileşme sağlar ve hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırır.

Atıkların izin verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmasını sağlar. YEM-H®’deki bakteriler atık sudaki kirleticileri yok eder. Yeterli süre ve gerekli koşullar sağlandığında YEM-H® suyu kirlilikten arındırır ( Lütfen bilgi isteyiniz ) .
Büyüme hızında iyileşme ve sütte, ette , yumurtada kalite artışı sağlar. YEM-H® kullanımı , hayvan refahındaki iyileşmeyle birlikte hayvanların büyümesinde kayda değer iyileşme sağlar. Yedikleri yemlerden faydalanma oranını önemli ölçüde yükseltir.
Ölüm oranını düşürür. Hayvanların bağışıklığının artması nedeniyle çiftlikteki hayvanlar arasındaki ölüm oranı düşer.
Sütten kesilme dönemi sonrasında hayatta kalma oranını ve yetişkin hayvanlarda verimliliği arttırır. Çevre ve sağlıktaki genel iyileşmeyle birlikte üreticiler daha verimli spermler ve yumurtalar üretebilir ve böylelikle verimlilik oranını yükseltirler. YEM-H® çok genç hayvanların mide ve bağırsak bozukluklarına karşı direncini arttırır ve hayatta kalma oranlarını iyileştirir.

Tat, doku ve koku gibi ürün özelliklerinin kalitesini arttırır. Hayvanlarda çok fazla yapay kimyasal madde alımı olmadığından, üretilen et, süt ve yumurtalar tüketici sağlığını tehdit edecek kimyasal kalıntılar içermez. Aflatoksin sıfırlanır.
Hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülmesine yardımcı olur. YEM-H® ile fermente olan hayvan dışkısı yüksek bitki besin değerine sahip olur ve patojen içermez.

Sinek ve diğer haşaratı son derece azaltır. YEM-H® ile sineklerin nasıl azaldığını anlamak için sineklerin üremesine daha yakından bakmamız gerekmektedir. Sinekler, çürümekte olan organik maddelerin üzerine yumurtlarlar. Tavuk kümeslerinde bu madde tavuk dışkısıdır. Yumurta metamorfiz geçirmeden önce larva (kurtçuk) haline gelmelidir. Yumurtanın larva aşamasına geçmesi için bazı özel enzimlerin ortamda bulunması gerekmektedir. Bu özel enzimler bozuşup kokuşmakta olan (oksidasyona uğrayan) organik maddeler üzerinde bol miktarda bulunur. O yüzden, sinekler organik maddelerin üzerine yumurtlamayı tercih ederler. Ancak eğer sineğin yumurtladığı organik madde YEM-H® ile muamele edilmişse, bir başka deyişle, tavuklar YEM-H® ile beslenmiş ve kümesler YEM-H® ile spreylenmişse, YEM-H® kötü kokuları yok ederken, antioksidan maddeler ve vitaminler salgılar. Bu yüzden, (tavuk dışkıları dahil) ortamda antioksitleyici bir durum söz konusudur ve bu antioksidan maddeler, sinek yumurtalarını kurtçuklara dönüştürecek enzimlerin oluşumunu engeller. Dolayısıyla, sinekler yumurta aşamasından öteye geçemeyeceğinden, sinek populasyonu sıfırlanır.

ETLİK PİLİÇ (BROYLER) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FERMENTSTART YEM-H® :
İçme Suyu Katkısı Olarak
Kümesteki broyler tavuklarının günlük içme suyuna aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda YEM-H® ilave edin.
1 ila 14. Günler: Bir litre içme suyuna 0,5 ml veya 1 ton KLORSUZ suya 500 ml
15. Gün ve Sonrası: Bir litre içme suyuna 0,25 ml veya 1 ton KLORSUZ suya 250 ml
Yem Katkısı Olarak
Tavukların günlük yem miktarına aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda YEM-H® Bukaşi ilave edin.
1 – 7. Günler: Toplam yem ihtiyacının %3’ü veya 1 ton yeme 30 kilo YEM-H® Bukaşi
8 – 14. Günler: Toplam yem ihtiyacının %2’si veya 1ton yeme 20 kilo YEM-H® Bukaşi
15. Gün ve Sonrası: Toplam yem ihtiyacının %1’i veya 1 ton yeme 10 kilo YEM-H® Bukaşi
Hijyen Spreyi Olarak
1 litre YEM-H®’yi 50 litre klorsuz suyla seyreltin. Aşağıda belirtilen zamanlarda metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin.
Tavuklar kümese konmadan 3 – 7 gün önce, son dezenfeksiyon ( Tavsiyemiz :Biosan Steridet ile ) , ya da tavsiyemiz Neo OPP ile fumigasyondan sonra barınakların tavanlarına, yerlere ve duvarlara spreyleyin. ÜRETİMİ İÇİN UYGULAMALI KILAVZ
Hayvanlar kesime gidene kadar haftada bir kez altlıkların üzerine klorsuz suyla 1/20 oranında seyreltilmiş YEM-H® çözeltisi spreyleyin. Tavuklarınız bu çözeltiyi seveceklerdir. Bu çözelti tavukların solunum yollarını rahatlatacaktır. Özellikle yaz mevsiminde, sıcaklarda, tavukları rahatlatacaktır. Spreyleme işlemini sisleme şeklinde bir boru sistemiyle de yapabilirsiniz. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 – 1/20 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem YEM-H® mikroorganizmala-rını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

YUMURTA ÜRETİMİNDE YEM-H® :
İçme Suyu Katkısı Olarak
Kümesteki yumurta tavuklarının günlük içme suyuna aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda YEM-H® ilave edin.
1 ila 14. Günler : 1 litre içme suyuna 0,5 ml veya 1 ton klorsuz suya 500 ml YEM-H®
15. Gün ve Sonrası: 1 lt. içme suyuna 0,25ml veya 1ton klorsuz suya 250 ml YEM-H®
Yem Katkısı Olarak :
Yumurtlayan tavuklara YEM-H® Bukaşi uygulama oranı aşağıda verilmiştir.
Hafta bazlı yaş/ Üretim Aşaması yemlerine YEM-H® Bukaşi Katkısı ; (Toplam yem Tüketimindeki % olarak )
0-18 Hafta : Kuluçka ile yumurtlama öncesi dönem arası %3 YEM-H® Bukaşi
18-21 Hafta : Yumurtlama Dönemi Başlangıcı %2 YEM-H® Bukaşi
22-28 Hafta : İlk Yumurta ile Pik Yumurtlama Dönemi Arası %1 YEM-H® Bukaşi
29-35 Hafta : Pik Üretim %1 YEM-H® Bukaşi
36 Hafta ve Sonrası : %1-5 YEM-H® Bukaşi
Hijyen Spreyi/ Koku Giderici Olarak :
1 litre YEM-H®’yi 50 litre klorsuz suyla seyreltin. Aşağıda belirtilen zamanlarda metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin.
a) Tavuklar kümese konmadan 3 – 7 gün önce veya son dezenfeksiyon ( Tavsiyemiz : Biosan Steridet ile ) , ya da tavsiyemiz Neo OPP ile fumigasyondan sonra barınağın tavanlarına, yerlere ve duvarlara spreyleyin.
b) Haftada bir kez hayvan dışkısının üzerine spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 – 1/20 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin.

Atık Yönetimi :
Bir tavuk çiftliğinde kokuyu kontrol etmenin en etkili yollarından biri etkili bir atık yönetimi programına sahip olmaktır. Kokuya neden olan bileşiklerin bastırılmasıyla zehirli gazlar da azaltılmış olacağı için bu gazların hayvanlar üzerinde oluşturduğu stres de azalmış olacaktır. Böylelikle tavukların hem yumurtlama performansında hem de genel sağlığında iyileşme görülecektir. Düzenli spreyleme olanağı olmayan kümeslerde, kokunun nötr hale getirilmesi ve zehirli gazların salınımının azaltılması amacıyla YEM-H® Bukaşi kullanımı önemle tavsiye edilmektedir. Tavuk barınaklarının altındaki hayvan dışkısının ıslaklığını azaltmak amacıyla talaş, pirinç kabuğu, kalın ya da artık pirinç kepeği veya buğday kepeği gibi ince organik malzemelerin kullanımı tavsiye edilir. Bunu yapmak için Her 10 birim organik madde için 1 birim odun kömürü ve 1 kilogram YEM-H® Bukaşi ilave edin. Bu işlemi her ay veya gereken sıklıkta yineleyin.
1Eğer altlıkları ya da tavuk gübrelerini kümesin dışında açıkta veya gübre çukurunda depoluyorsanız, öncelikle yağmurdan korumak için üzerini kapatın. Ama hava ile temasını tamamen kesmemeye özen gösterin. Nem oranı çok yüksekse, talaş, tahta kırpıntısı veya benzeri karbonlu organik madde ilave edin. Kompostlaşma tamamlanana kadar olgunlaşmasını bekleyin. YEM-H® ile kompostlaştırılmış organik gübrenin olgunlaştığına ilişkin işaretler şunlardır:
Asıl madde artık tanınmaz haldedir. Kötü ya da mayalanmış bir koku yoktur. YEM-H®, karbon azot oranı (C/N) ayarlanmış organik maddenin kısa sürede kompostlaşmasını sağlar. Üretilen YEM-H® Kompost, normalde eğer tavuk atıklarında tuzluluk oranı yüksekse, bunu dengeler ve bitkiler ve topraklar için son derece yararlıdır. YEM-H® Kompost kullanarak yapılan tarımda kimyasal gübre kullanmaya gerek kalmaz. Eğer modern bir kompost tesisi kurmak istiyorsanız, lütfen bizimle temasa geçiniz.

YEM-H® BUKAŞİ HAZIRLAMA :

YEM-H® Bukaşi ; YEM-H® ile mayalanarak formüle edilmiş bir YEM-H® katkısıdır.
YEM-H® Bukaşi hayvanların bağırsaklarındaki mikroflorayı iyileştirir.
Sonuç olarak, hayvanlar daha sağlıklı olurlar ve dışkılarının kötü kokusu da bastırılmış olur.

Malzemeler :
Pirinç kepeği 25 kilogram (*)
Melas veya Üzüm pekmezi 1 litre
YEM-H® 1 litre
Klorsuz Su 5 litre (**)
(*) Malzeme olarak mısır unu soya unu, buğday kepeği, vb de kullanılabilir.
(**) Verilen su miktarı yol göstericidir. İlave edilmesi gereken su miktarı kullanılan malzemelerin içerdiği neme bağlıdır. Malzemeyi nemlendirmek için gereken ideal su miktarı %30-40 oranında nem içeriği sağlamaya yetecek şekilde olmalıdır.LI KAVUZ
Yapılışı :
Pirinç kepeğini karıştırın.
Melası veya Üzüm pekmezini klorsuz ılık suda çözün.
Hazırladığınız çözeltiye YEM-H®’ yi ekleyin.
Seyreltilmiş YEM-H® çözeltisini Bukaşi malzemelerinin üzerine dökün ve iyice karıştırın. Seyreltilmiş YEM-H® çözeltisini azar azar dökün ve nem içeriğini kontrol ederek iyice karıştırın. (Topaklanma olmadan). Nem içeriği %30-40 civarında olmalıdır. Avucunuza bir miktar alarak nem içeriğini kontrol edebilirsiniz. Avucunuzda sıktığınız malzeme hafifçe birbirine yapışmalı ve bir top oluşturmalıdır. Fakat parmağınızla hafifçe bastırdığınızda da kolayca ufalanmalıdır. Karışımı hava geçirmeyen plastik bir kaba ya da poşete koyun (örneğin bir kova veya poşete). Poşeti anaerobik koşullar sağlanacak şekilde sıkıca kapatın.
Poşeti doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklayın. En az 12 gün fermantasyona bırakın. Anaerobik koşullar sürdürülmezse sıcaklık artar. İdeal sıcaklık 35-45°C olmalıdır. Bu nedenle sıcaklığı normal bir termometre yardımıyla düzenli olarak ölçün. Sıcaklığın 50°C’yi aşması durumunda Bukaşi’yi havalandırmak için karıştırın, ve naylon poşete koyun (siyah vinil) ve anaerobik koşulları sürdürecek şekilde tekrar kapatın. Bukaşi hazır olduğunda ekşimsi ve tatlımsı bir mayalanma kokusu verir. Çürük veya rahatsız eden bir kokunun gelmesi, Bukaşi’nin hazırlanamadığı ya da bozulduğu anlamına gelir. Bukaşi hazırlandıktan sonra kısa bir süre içinde kullanılmalıdır. Depolanması gerekiyorsa, gölgede, beton bir zemin üzerine yayın, gölgede iyice kurutun ve tekrar naylon poşete koyun.

AT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEM-H® KULLANIMI :
Ahırların İlk Hazırlanması
Ahırların, kaba temizliğini yapınız. (2 Lt. YEM-H® + 8 Lt. klorsuz su) 2:10 oranında hazırlamış olduğunuz YEM-H® çözeltisinden yerleri, duvarları, tavanı, havalandırma deliklerini ve kanallarını ( m2 ye 0,5 lt. gelecek şekilde ) hafifçe nemlendirecek şekilde bütün ahıra spreyleyiniz.
Ahırların Bakım Spreylemesi:
Bir spreyleme veya sisleme cihazı kullanarak, haftada 1-2 defa ( 1 Lt. YEM-H® + 9 Litre klorsuz su ) 1:10 oranında hazırlamış olduğunuz YEM-H® çözeltisinden 0,1 Lt. / m2 gelecek şekilde altlık malzemesi (saman ya da talaş veya tahta kırpıntıları) dökülmüş yerlere ve duvarlara YEM-H® spreyleyin, dışkı ve idrarın bulunduğu yerlere biraz daha fazla spreyleyin. Böylelikle, amonyak hemen bağlanacaktır. Odun kırpıntıları veya talaş varsa, bunlar daha emici olduğundan biraz daha fazla spreylenmelidir.
1Sıcak yaz aylarında, üzerlerine YEM-H® çözeltisi (1:20 oranında klorsuz suyla seyreltilmiş YEM-H®) spreylenince hayvanların çok hoşuna gitmektedir. YEM-H®, kokuşma yoluyla çürümeyi önleyeceğinden, bu nedenle meydana gelen sorunlar çözümlenmiş olacaktır. Hayvanlar üzerinde zararlıların (pire, kene, vb.) bulunmasını önleyecektir.

Doğumda :
Hemen doğumdan sonra 2-3 ml YEM-H® bir şırınga yardımıyla ağızdan veriniz.
Doğum Sonrası :
1 ve 2. haftalarda: Taya günde 10 ml YEM-H® veriniz (günlük 10 ml’lik dozu 2’ye bölerek 5’er ml halinde veriniz).
2 ile 8. haftalarda 20 ml YEM-H® veriniz (günlük 20 ml’lik dozu 2’ye bölerek 10’ar ml halinde veriniz).
3 aylıktan itibaren:
Atlar için: 3. aydan itibaren tüm yaşlar için günde 40 ml YEM-H® veriniz. (40 ml’lik YEM-H® 2’ye bölerek 20’şer ml halinde veriniz). Atların doğal direncini artırmak için, normal yemlerine ilave olarak günde yemlerinin %5’i kadar YEM-H® Kepek Bokashi verilir. Bokashi fermantasyona uğramış organik maddedir ve probiyotiklerce zengindir.
Stres durumlarında :
Transport ya da doğum gibi stres durumlarında, 2 hafta öncesinden günlük dozları 2 misline çıkartınız.
Sıvı dışkı ve gübre için Gübreye haftada bir kez 2 litre YEM-H® / m3 ilave ediniz (içerdiği bileşenlerin miktarına bağlı olarak). Ayrıca, az miktarda kil ilave edilmesi de tavsiye edilir. Ancak şart değildir. Kil miktarı: 2 kg/m³ gübre (1 m3 gübre için 2 kg) .
Padoklarda:
Padok yüzeyine bir kez 1000 kg/hektar olacak şekilde kil minerali uygulayınız. Padokların yüzeyine hektara minimum 100 litre gelecek şekilde YEM-H® uygulayınız. (1/200 ila 1/500 oranında klorsuz suyla seyrelterek). Bu miktarı ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda 2 kez uygulayınız.

BALIK, KARİDES VE ROTİFER YETİSTİRİCİLİĞİNDE YEM-H® KULLANIMI :

YEM-H®, balık ve karidesler için de oldukça yararlıdır. Suyun kalitesini iyileştirir.
Her ay havuzun, göletin, akvaryumun içine YEM-H® koyunuz . İlk seferinde (1-2 lt YEM-H® / 1 ton su). Suyun kokusunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Eğer kötü koku yok olmadıysa, daha kısa aralıklarla YEM-H® koyunuz. Balıkların günlük yemlerine “ YEM-H® bukaşi” ilave edilmesi ( günlük yemlerinin % 5’i kadar, örn: 95 kg günlük yem + 5 kg YEM-H® Bukaşi ) balık çiftliklerinde verimliliğin artırılması için çok etkilidir. Her ay havuzun, göletin, akvaryumun içine (1:10000) oranında YEM-H® koyunuz ( Havuzdaki suyun %0.01’i kadar ). Balıkların günlük yemlerine “ YEM-H® bukaşi” ilave edilmesi (günlük yemlerinin %1-5’i kadar) balık çiftliklerinde verimliliğin artırılması için çok etkilidir.
Havuzlarda, göletlerde metrekareye 1 Kg FERMENTSTART® çakıl taşı atınız. Ayrıca havuzlara belirli aralıklarla YEM-H® ilave ediniz. Beton havuzlarda veya tanklarda, havuzlar/tanklar boşaltıldığında havuzların/tankların dibine metrekareye 50 gram gelecek şekilde YEM-H® Bukaşi serpiştiriniz. Bu işlem aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
– Havuzlar/tanklar boşaltıldığında, ıslakken/nemliyken dibine 50 gram/metrekare gelecek ve her yerde eşit olacak şekilde YEM-H® Bukaşi serpiniz.- Bukaşi serpiliyken, en az 1 gün en fazla 5 gün havuzları/tankları boş olarak bırakınız. Daha sonra klorsuz suyla doldurunuz.13KÜMES VE ÇİFTLİK HAYVANLARI ÜRETİMİ İÇİN UYGULAMALI KILAVUZ
YEM-H®’nin Balıkçılıkta yararları:
– Suyun kalitesini önemli derecede iyileştirir (türbidite, erimiş oksijen ve pH)
– Üretimin maliyetini azaltır.
– Yemden faydalanma oranını yükseltir.
– Suyu doğal yoldan arıtır ve koliform bakteri sayısını azaltır.
– Amonyak, hidrojen sülfür ve metan gibi zararlı gazların üretimini engeller.
– Dip çamurunu önemli ölçüde azaltır.
– Dipteki atıkların ve dibe çökmüş fazla yemlerin kokuşmasını, suyu kirletmesini önler.
– Suda ve topraktaki patojen mikroorganizmaları azaltır. Balıkların, bağışıklık sistemini geliştirir ve beyaz leke (white spot) gibi hastalıkların ve bakteriyel ve fungal hastalıkların oluşumunu azaltır.
– Antibiyotik ya da kireç gibi kimyasal maddelerin kullanımını azaltır.
– Mortalite Endeksi’nin (Ölüm Oranı) azaltılmasına yardımcı olur. Verimi artırır.
– Bağırsak mikroflorası iyileştiği için, gıda dönüşüm oranı artar ( kg ağırlık artar ) ve üretim süresi kısalır.
– Çevreye zarar vermeden daha sağlıklı ve temiz bir üretim yapılmış olur.

BESİ SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEM-H® KULLANIMI :

Kaba Yem Katkısı Olarak :
Besi ve bitirme yemlerine hayvan başına günde 30 gram oranında YEM-H® Bukaşi ilave edin.
Hijyen Spreyi Olarak
50 litre klorsuz suda seyreltilmiş 1 litre YEM-H®’ yi ilk ayda her hafta bir kez ve sonrasında her 15 günde 1 kez olmak üzere metrekareye 0,5 litre oranında yerlere, duvarlara, tavanlara spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem YEM-H® mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.
K ÇİFTLİK HAYVANLARI ÜRETİMİ İÇİN UYGULAMALI KILAVUZ
Atık Su ve Lagün Muamelesi
Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında YEM-H® ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. YEM-H® ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 1 kg. FERMENTSTART® Çakılları atınız.

Hayvan Dışkısının İşlenmesi
Ahırların zeminine talaş, pirinç kabuğu, kalın ya da artık pirinç kepeği veya atık buğday kepeği gibi ince organik malzemelerden oluşan bir katman yayın. Her 10 birim organik madde için 1 birim odun kömürü ve bir (1) kilogram YEM-H® Bukaşi ilave edin Çok iyi karıştırın ve ahırın zemini üzerine eşit miktarda yayın. Bu işlemi her ay ya da gereken sıklıkta tekrarlayın Bu katmanları ve hayvan dışkısını ahır zeminde yeterli miktarda biriktikten sonra toplayın. Daha fazla organik madde ilave ederek nem oranını %30’a düşürün. Kompostlaşma (Çürüme) tamamlanana kadar gübre çukuruna ya da çuvallarına koyunuz.

Kaba YEM-H® Hazırlama
1 litre YEM-H®, 1 litre melas veya üzüm pekmezi ve 50 litre klorsuz suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yemlerinin üzerine spreyleyin.

YEM-H® ile SİLAJ;
Silajın oluşum sürecinde pH’nın hızla düşmesini garanti eden ve içerdiği mayalar sayesinde anaerobik metabolitlerin oluşmasına neden olan YEM-H® , birçok mikroorganizmanın dengeli bir karışımından oluşmaktadır. Oluşan metabolitler, silaja hayvanların beğeneceği güzel bir tat verir ve silajın aşırı derecede ısınmasını önler.
YEM-H® ’nin SILAJ’da ETKİSİ NEDİR?
YEM-H® içindeki laktik asit bakterileri bir miktar şekeri laktik aside dönüştürerek pH’nın düşmesini ve böylelikle daha kararlı ve daha dayanıklı bir silaj elde edilmesini sağlar. YEM-H® içindeki diğer bir bileşen maya, fermantasyonun daha da ilerlemesini sağlayarak, silajın besin değerini artırır. Silaj katkı maddeleri, çoğunlukla silaj yapma koşulları ideal olmadığı zaman kullanılmaktadır. En yaygın yapılan uygulama asit ve tuzlar kullanılarak pH’nın hızla düşürülmesi ve silajın kararlı hale getirilmesidir. YEM-H® , silajı kararlı hale getirmekte ve sılajin enerjisini korumakta ve aynı zamanda silajın yem olarak enerjisini de artırmaktadır. Bunu benzersiz bakteri ve maya dengesi sayesinde başarır ve bu yüzden iklim koşulları ne olursa olsun kullanılmalıdır.

YEM-H® ‘in ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI NELERDİR?
– YEM-H® laktik asit ve maya içerir. Bu, benzersiz bir karışımdır ve silajın daha kararlı olmasını ve ön fermantasyona uğramasını sağlar.
– YEM-H® yıllarca Avrupa’da denenmiş ve yararları kanıtlanmıştır.
– YEM-H® , ot ve mısır dahil tüm tahılların silajında kullanılabilir.
– YEM-H® kendine özgü tat ve kokusuyla, klorsuz suyla hayvanların seveceği ve hayvanları iyi besleyen bir üründür.
– Hollanda’da Wageningen Enstitüsü’nde yapılan bir araştırmaya göre, YEM-H® ile üretilmiş silajla beslenen ineklerde süt verimi %15-20 artmıştır.ÜI KILAVUZ
– YEM-H® içindeki mayalar, silaj hayvanlara verilirken hava ile temas ettiğinde silajın ısınmasını önleyen anaerobik metabolitlerin üretilmesini sağlar.
– YEM-H® çevreye ve kullanıcılara karşı hiçbir toksik etkisi yoktur ve ekipmanlarda korozyona yol açmaz.
– YEM-H® canlı mikroorganizma kültürüdür. Ambalajlı haldeyken kullanım ömrü 2 yıldır. Ancak klorsuz suyla karıştırıldığında 24 saat içinde kullanılmalıdır.
– 3 litre YEM-H® 100 litre klorsuz suyla seyreltilir. Bu karışımdan 4 litre, silaj yapılacak ürünün tonu başına spreylenir. Eğer daha az su kullanılması gerekiyorsa, 3 litre silaj en az 50 litre klorsuz suyla seyreltilmeli ve bu karışımdan ton başına en az 2 litre kullanılmalıdır. Kısacası, 1 litre YEM-H® ile 8 ton silaj yapılmaktadır.

SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEM-H® :
Yem ( rasyon ) Katkısı Olarak
Sığır günlük yemine aşağıdaki oranlarda YEM-H® Bukaşi ilave edin.
Sütten kesilen/ büyüme çağındaki hayvanlara : Günde 30 gram YEM-H® Bukaşi
Düvelere : Günde 30 gram YEM-H® Bukaşi
Süt ineklerine : Günde 30 gram YEM-H® Bukaşi
Sütü kesilen ineklere : Günde 10 – 30 gram YEM-H® Bukaşi
Damızlık boğalara : Günde 10 gram YEM-H® Bukaşi
Genç boğalara : Günde 10 – 30 gram YEM-H® Bukaşi
Ahır Hijyen Spreyi Olarak
Yerler için hazırladığınız altlıkları yayın (1 birim odun kömürü ve 1 kilogram YEM-H® Bukaşi ile karıştırılmış 10 birim organik madde) İlk ay boyunca 7 günde 1 kez, sonrasında 15 günde bir kez, 1:50 oranında seyreltilmiş YEM-H®’i metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin.
Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram (2 avuç kadar) YEM-H® Bukaşi serpin. YEM-H® Bukaşi hem YEM-H® mikroorganizmaları-nı aşılar hem de fazlalık nemi alır.
Atık Su ve Lagün Muamelesi
Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında YEM-H® ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 1 kg. FERMENTSTART® ÇAKILI atınız.
Kaba Yem Hazırlama
1 litre YEM-H®, 1 litre melas veya Üzüm Pekmezi ve 100 litre klorsuz suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış günlük yemlerinin üzerine spreyleyin.
Mera Yönetimi : Dekar başına 1000 kilogram YEM-H® Bukaşi’yi mera üzerine yayın ve hemen ardından 15 günde bir 1000 litre klorsuz suyla seyreltilmiş YEM-H® çözeltisini (1:1000) spreyleyin. Mera rotasyonu uygulayın.

Kene Kontrolü
%50’lik YEM-H® çözeltisini ( 1 Lt. YEM-H® + 1 Lt. klorsuz su) her 15 günde bir kez hayvanların üzerine her yerlerine gelecek şekilde spreyleyin. Üçüncü aydan sonra konsantrasyon oranını % 25’a ( 1 Lt. YEM-H® + 3 Lt. klorsuz su) indirin.

KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEM-H® :
İçme Suyu Katkısı Olarak
Yeni doğan koyun ve keçilerde bağışıklık sisteminin daha hızlı gelişmesini sağlamak ve solunum hastalıkları ve ishal nedeniyle meydana gelen sütten kesilme öncesi ölüm oranını azaltmak için YEM-H® teknolojisinin mümkün olan en küçük yaşta başlatılması gerekmektedir. Mümkünse, süt emen koyun veya keçi yavrularına su içmeyi öğrenene kadar günde 3 ml oranında YEM-H® ‘yi ağızdan verin. Genç hayvanlar su içmeye başlar başlamaz YEM-H®’i aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda günlük içme suyuna katılmış olarak alabilirler.

Hafta Seyreltme Oranı
1. hafta 1:2000 Bir litre içme suyuna 0,5 ml YEM-H®
2. hafta 1:2000 Bir litre içme suyuna 0,5 ml YEM-H®
3. hafta 1:4000 Bir litre içme suyuna 0,25 ml YEM-H®
4. hafta 1:4000 Bir litre içme suyuna 0,25 ml YEM-H®
2. ay ve sonrası 1:4000 Bir litre içme suyuna 0,25 ml YEM-H®VE ÇİFTLİK HAYVANLARI ÜRETİMİ İÇİN UYGULAMALI KILAVUZ
Yem ( Rasyon ) Katkısı Olarak
Koyun veya keçilerin günlük yem miktarlarına aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda YEM-H® Bukaşi ekleyin.

Damızlık hayvanlar :
1. hafta : Toplam günlük yem ihtiyacının %1’i oranında (50 kg günlük yem başına ½ kg YEM-H® Bukaşi )
2. haftadan itibaren : Toplam günlük yem ihtiyacının % 0,5’i oranında (40 kg günlük yem başına ¼ kg YEM-H® Bukaşi )
Satım için yetiştirilen hayvanlar :
1. hafta : Toplam günlük yem ihtiyacının % 3’ü oranında (50 kg günlük yem başına 1,5 kg YEM-H® Bukaşi )
2. hafta : Toplam günlük yem ihtiyacının % 2’si oranında (50 kg günlük yem başına 1 kg YEM-H® Bukaşi)
3. haftadan itibaren: Toplam günlük yem ihtiyacının %1’i oranında (50 kg günlük yem başına 1/2 kg YEM-H® Bukaşi )
Kaba Yem Hazırlama YEM-H® ile
1 litre YEM-H®, 1 litre melas veya üzüm pekmezi ve 100 litre klorsuz suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış günlük yem üzerine spreyleyin.

REKABETÇİ DIŞLAMA İLKESİ
Bu kavram, kültür ortamında yetiştirilen mikropların, Salmonella’nın neden olduğu mide ve bağırsak enfeksiyonlarını bastırmak amacıyla kuşlara verilmesini kapsıyordu. Nurmi Kavramı aşağıdaki noktaları içermektedir:
Yumurtadan yeni çıkan civcivler tek bir Salmonella hücresiyle bile enfekte olabilmektedir.
Daha yaşlı kanatlılar bağırsaklarda bulunan otokton (autochthonous) mikroflora nedeniyle Salmonella’ya karşı dirençlidir. Bu mikroflora özellikle kör bağırsak ve kalın bağırsakta olmak üzere muhtemelen bağırsakların diğer bölümlerinde de bulunur.
Tavukların kuluçkaya yatması sırasında yetişkin tavuğun bağırsaklarında bulunan otok-ton mikroflora yumurtadan çıkan civcivlerin bağırsaklarında daha çabuk yayılmaktadır. Kuluçka evleri kuluçka tavuklarının yerini almıştır, ve seri civciv üretimi çok steril bir ortamda gerçekleştirilmelidir ve bu nedenle otokton mikroflora modern kuluçka evlerinde varlığını sürdürememektedir. Yumurtadan yeni çıkan civcivlerin yerleştiril-diği yetiştirme kümesleri genellikle sterildir ve zeminlerinde otokton bakteri içeren taze yetişkin dışkısı yoktur. Bir başka deyişle, yetişkin kanatlıların otokton floraları yeni çıkan civcivlerin bağırsaklarında yayılmak üzere hazır bulunmamaktadır.
Yetişkin kanatlıların bağırsak mikrofloraları dışkı damlası süspansiyonları, dışkı maddesi ya da anaerobik kültürler halinde yeni civcivlere verilebilir, bunlar “tedavi dozu” şeklinde hazırlanmıştır. Bu şekilde tedavi dozları doğrudan YEM-H® ile karıştırılarak ya da içme suyuyla karıştırılarak verilebilir. Aerosol şeklinde kullanım da yararlı olabilir.

KUŞ GRİBİ, İNSAN İNFLUENZA, ŞAP ve DİĞER HASTALIKLARDA
FERMENTSTART YEM-H®
YARARLI-ETKİN MİKROORGANİZMALAR

FERMENTSTART YEM-H® ; Koi Hermes virüsü, Karidesteki beyaz nokta virüsü, sarı kafa virüsü, Şap , Kuş Gribi, İnsan İnfluenza, BSE ( Deli Dana ) dahil olmak üzere canlılardaki tüm virüslere karşı etkilidir.
Hayvan yetiştiriciliğinde FERMENTSTART YEM-H® KULLANILIRSA ;
• Hayvanların bağışıklık sistemleri kuvvetlenecek, hastalıklara karşı dirençleri artacak,
• Bir çok hastalığı meydana getiren zararlı bakterilerin ve virüslerin yaşamlarını etkilemesi önlenecek,
• Hastalıkların gelişimi ve salgın hastalıklar önlenecek,
• Bir çok kimyasal kullanımına gerek kalmayacak,
• Yaşam ortamları dezenfekte olacak, Kötü kokular yok olacak, Sineklerin ve zararlı haşerelerin ( kene dahil ) popilasyonu sıfırlanacak,
• Ölüm oranları azalacak,
• Yavrularda ; Sütten kesilme dönemi sonrasında hayatta kalma oranı artacak,
• Hayvanlarda yapay kimyasal madde alımı olamayacağından, üretilen et, süt ve yumurtalar tüketici sağlığını tehdit etmeyecek,
• Alfatoksin sıfırlanacak,
• Ürünlerin kalitesi artacak,
• Yem faydalanma oranı % 20 – 30 arası artacak,
• YEM-H® ile fermente olan hayvan dışkısı yüksek bitki besin değerine sahip olacak, patojen içermeyecek,
• Hayvanların idrarları YEM-H® ile fermente olduğunda yüksek besin değerine sahip olarak bitki sulamasında kullanılacak.

KUŞ GRİBİ, İNSAN İNFLUENZA, ŞAP ve DİĞER HASTALIKLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR :
Güney Kore’de ortaya çıkan ŞAP Hastalığında, Aralık ayında imha edilen hayvan sayısı 400.000 iken , Ocak ayında 1.900.000 ‘i aşmıştı. Sadece 16.Ocak ta 212.274 hayvan gömüldü.
İngiltere’de hem BSE ( Deli Dana Hastalığı ) hem de ŞAP hastalığı 1998 ile 2000 yılları arasında aynı anda ortaya çıkmıştır. İmha edilen hayvanların sayısı 5.000.000 nu aştı.
Prince Charles’in onursal başkanı olduğu Royal Agricultural College’de düzenlenen seminerde YEM Yararlı-EtkinMikroorganizmalar anlatıldı. Bir çok insan Yararlı-Etkin Mikroorganizmaların BSE, Kuş Gribi ve ŞAP Hastalığına engel olacağına inanmadılar. Birkaç yıl içinde yapmış oldukları çalışmalarda Yararlı-Etkin Mikroorganizmaların yararlı olduğunu gördüler. Ve Hayvancılık alanında kullanmaya başladılar. Böylece Organik Tarıma da organik gübre olarak ( YEM kullanılan hayvanların dışkılarından ) kazanç sağlandığını da kanıtladılar.
Miyazaki İlçesinde YEM kullanımı ile ŞAP Hastalığının önlendiği resmi raporlara geçti. Güney Kore’de 5 yıl önce ; Kuş Gribiyle enfekte olmuş bir ördek çiftliğinde YEM ile tedaviye başlandı. Sonuçta Ördeklerin yarısından fazlası iyileşti. İyileşen kısmı devletin kontrolü sonucu imha edilmekten kurtuldu.
Zamanımızda YEM hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere geldi. Bir çok hastalığın önlenmesinde ve tedavi edilmesinde YEM’in başarıları resmi olarak raporlandı.
Başta Japonya, Güney Kore, Danimarka, İsviçre, Almanya gibi bir çok ülkede Hayvan yetiştiriciliğinde YEM ; Hayvanların içme sularına, yedikleri yemlerine karıştırılarak kullanılmakta olup, ayrıca yaşam alanlarının dezenfeksiyonunda ve hayvanların üzerlerine pulvarize edilerek kullanılmaya devam edilmektedir.
YEM’i kullanmak ; Çiftçilere güvenli, kolay, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve devamlı, sağlıklı hayvancılık yapma imkanı sağlar. Bu sayede Organik tarıma da katkı sağlanmış olur.
ŞAP ve DİĞER HASTALIKLARDA KULLANIM MİKTARI :
1) İlk gün, ağızdan ; İneklere, boğalara 30 cc , buzağılara ve küçük başlara 10 cc verilecek,
2) İlk gün, içme suyuna 100 litre klorsuz suya 1 litre YEM-H® ilave edilecek,
3) İkinci günden itibaren 200 litre klorsuz suya 1 litre YEM-H® ilave edilecek,
4) Yemlerine ; 1000 kg yeme 1 litre YEM-H® ilave edilecek,
5) İneklerde her 10 günde bir 30 cc YEM-H® , buzağılarda ve küçükbaşlarda her 10 günde bir 10 cc YEM-H® enjekte yapılacak,
6) Ortam ( hayvanların yaşam alanlarındaki yerler, duvarlar, tavanlar, ortam havasına, ve yaşam alanı dış duvarları ve yerleri ) dezenfeksiyonu için ;
İlk yedi gün her gün uygulanacak 100 litre klorsuz suya 20 litre YEM-H® ilave edilecek, metrekareye 0,5 litre bu solüsyondan pulvarize edilecek ,
Sonraki günler , gün aşırı uygulanacak 100 litre klorsuz suya 20 litre YEM-H® ilave edilecek, metrekareye 0,5 litre bu solüsyondan pulvarize edilecek. Hastalık ortadan kalkana kadar.
YEM-H® nin pH’ı 3,5 altındadır. Bu hazırladığımız solüsyon pulvarize yapılan alanların pH değerini 4,5 tan daha aşağı düşüreceğinden , çoğu virüs 4,5 altında pH değerinde pasif hale gelir. Bu sebeple YEM-H® diğer dezenfektanlardan çok daha fazla etkilidir.
YEM-H® ‘ nin içindeki Fototropik bakterilerin ana bileşeni çeşitli anti-viral etkilere sahiptir. YEM-H® ‘ nin içindeki laktik asit bakterileri ve mayalarınındiğer önemli bileşenleri bağışıklığı güçlendiren ve yaygın şekilde tanınan birçok anti-viral etkiye sahiptir. Bu durum uzmanlar tarafınca kabul edilip onaylanmıştır.
FERMENTSTART YEM-H®
Hayvancılıkta bir çok ülkede hükümet politikasıdır.
• YEM-H®’i ANTİBİYOTİKLERLE KARIŞTIRMAYIN.
• HER ANTİBİYOTİK UYGULAMASINDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ ÜÇER GÜN BOYUNCA YEM-H® UYGULAMASINI DURDURUN.
• YEM-H® DEZENFEKTANLARLA VE/VEYA BAKTERİSİD YA DA FUNGİSİD ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞU BİLİNEN KİMYASALLARLA BİRLİKTE SPREYLENMEMELİ VEYA KARIŞTIRILMAMALIDIR. DAHA ÖNCE BU KİMYASALLARIN KULLANILDIĞI SPREYLEME CİHAZI İYİCE TEMİZLENMEDEN KULLANILMAMALIDIR. TEMİZLEME İŞLEMİ ÖNCE SABUNLU KLORSUZ SUYLA SONRA SODALI KLORSUZ SUYLA SONRA YEM-H® ‘İN KENDİSİYLE YAPILMALIDIR. TEMİZLİKTE KULLANILAN YEM-H® ÇÖZELTİSİNİ GÜBRE ÇUKURUNA ATABİLİRSİNİZ.

FERMENTSTART YEM-H 1 – 5 – 10 ve 30 litrelik ambalajlar halinde satılır.